Spontánna ziados o miesto


Oslovenie
Meno *
Priezvisko *
PSČ *
Mesto *
E-mail *
Rozšírená žiadosť (voliteľná)
Street
House number
Súkromný telefón
Krajina *
Národnosť
Dátum narodenia
Pracovné povolenie (kategória)
Trieda vodičského preukazu
Motivačný list *
Pridajte sem súbory pomocou drag & drop
Vyberte súbory


životopis
Pridajte sem súbory pomocou drag & drop
Vyberte súbory


Osvedčenia, Certifikáty
Pridajte sem súbory pomocou drag & drop
Vyberte súbory


Diplomy
Pridajte sem súbory pomocou drag & drop
Vyberte súbory


Fotografia
Pridajte sem fotku pomocou drag and drop
Vyberte fotografiu


Sprostredkovanie personálu

Prečítal som si vyhlásenie o ochrane údajov . *
Ochrana osobných údajov


 1. Všeobecne
 2. Táto príloha je neoddeliteľnou súčasťou firemného poriadku/pracovnej zmluvy a obsahuje právne informačné povinnosti zamestnávateľa týkajúce sa nakladania s osobnými údajmi všetkých zamestnancov, ako aj so všetkými osobnými údajmi vyplývajúcimi z náborového konania.

 3. Účel a právny základ

  • S cieľom preveriť vhodnosť uchádzača na prijatie do zamestnania si zamestnávateľ vyhradzuje právo získať referencie, výpisy z registra exekúcií a za určitých okolností po konzultácii so zamestnancom aj výpis z registra trestov.
  • Na účely plnenia pracovnej zmluvy sa zodpovedajúce osobné údaje uchovávajú na účely personálnej správy a mzdového účtovníctva. Personálnu správu môže vykonávať tretia strana vo Švajčiarsku. Osobné údaje týkajúce sa vášho pracovného pomeru sú centrálne uchovávané vo Švajčiarsku zamestnávateľom alebo pridruženými spoločnosťami zamestnávateľa a sú nimi spracovávané.
  • Optimalizovať poskytovanie služieb zamestnávateľa zákazníkom, najmä pomocou monitorovacích a kontrolných systémov v služobných vozidlách na plánovanie spontánnych úloh, skrátenie čakacích časov, optimalizáciu trasy.
  • Na plnenie svojich zákonných povinností alebo povinností zmluvne dohodnutých so zákazníkom, ako napríklad doklad o odpočinku a pracovnom čase, doklad o chladiacom reťazci pre lieky alebo potraviny, doklad o prepravnej ceste a zodpovednosti voči zákazníkom.
  • Z bezpečnostných dôvodov na rýchlu lokalizáciu a pomoc v prípade poruchy, nehody a krádeže na ochranu vodiča, vozidla a prepravovaného tovaru.
  • Na zablahoželanie a zverejnenie výročia zamestnancov, narodenín, ukončenie školenia a podobne len na firemných nástenkách alebo obrazovkách.

  Spracúvanie sa vykonáva na právnom základe pracovnej zmluvy, na základe súhlasu s cezhraničným spracúvaním osobitných kategórií osobných údajov a na základe prevažujúceho záujmu zamestnávateľa týkajúceho sa bezpečnosti, optimalizácie poskytovania služieb a plnenia jeho zákonných a zmluvných povinností.

 4. Kategórie údajov
  1. V personálnej dokumentácii
   • dokumenty k žiadosti vrátane osvedčení
   • číslo AHV + doklady sociálneho zabezpečenia
   • hodnotenia
   • hlásenia o chorobách a úrazochs
   • štatistiky o absenciách
  2. V súvislosti s firemnými vozidlami:
   • GPS údaje o polohe vozidla (aj od výrobcu vozidla, ale bez znalosti osoby šoféra).
   • videozáznam z cúvanej kamery atď.
   • zaznamenávanie času odpočinku alebo pracovného času
   • Údaje o vozidle, ako napr.
    • rýchlosť
    • spotreba
    • teploty (vonku, v nákladnom priestore, v motorovom priestore)
    • všeobecný stav komponentov vozidla, napr. chladiaceho priestoru
    • brzdové dráhy

 5. Postúpenie
 6. Žiadne údaje sa neposkytnú tretím stranám s výnimkou účelov uvedených v bode 2), keď s tým zamestnanec výslovne nesúhlasí alebo keď zamestnávateľ nemá iné odôvodnenie. Údaje sa odovzdávajú externým poskytovateľom služieb, ako aj pridruženým spoločnostiam.


 7. Bezpečnosť údajov
 8. Zamestnávateľ spracúva osobné údaje zamestnancov starostlivo a bezpečne ich uchováva vo Švajčiarsku. Osobné údaje sú chránené pred stratou, krádežou a zmenou pomocou technických a organizačných opatrení a spracúvajú sa len v krajinách s rovnocennou úrovňou ochrany údajov. Prístup k údajom sa udeľuje len na základe zásady need-to-know.

 9. Právo na odvolanie
 10. Keď je súhlas so spracúvaním osobitných kategórií osobných údajov nevyhnutný, najmä preto, že neexistuje iný dôvod, zamestnanec ho môže kedykoľvek odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania údajov vykonávaného do odvolania súhlasu.

 11. Právo na informácie, opravu a vymazanie
 12. Zamestnanec má právo na informácie o spracovaní svojich údajov, na ich opravu a vymazanie a na obmedzenie spracovania údajov.

 13. Archivácia a ukladanie
 14. Zamestnávateľ uchováva údaje zamestnancov po skončení pracovného pomeru najdlhšie počas trvania zákonnej povinnosti uchovávania – 10 rokov. Dokumenty žiadateľov bez pracovného pomeru sa po 6 mesiacoch vymažú a/alebo zničia. Údaje, ktoré už nie sú potrebné a na ktoré sa nevzťahuje zákonná povinnosť uchovávania, sa zničia, keď sa účel a odôvodnenie prestanú uplatňovať. Záznamy týkajúce sa vozidiel môže zamestnávateľ anonymizovať a uchovávať po neobmedzený čas.

 15. Organizácia na ochranu údajov
 16. Spoločnosť Galliker Transporte AG a jej pridružené spoločnosti sa snažia o čo najvyššiu úroveň transparentnosti v oblasti ochrany údajov. Keď máte akékoľvek otázky týkajúce sa zhromažďovania a spracovania údajov, môžete sa kedykoľvek obrátiť na zodpovednú osobu pre ochranu údajov spoločnosti. Kontaktné údaje na úradníka pre ochranu údajov spoločnosti:
  Otázky a žiadosti o informácie adresujte na dsb@galliker.com


  Úradník pre ochranu údajov
  Galliker Transport AG
  Kantonsstrasse 2
  6246 Altishofen


  Dozorným orgánom je Spolkový komisár pre ochranu údajov a informácií, EDÖB, Feldeggweg 1, Švajčiarsko, 3003 Bern.